Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en reglement evenementen

Inhoud:

 1. Algemene voorwaarden evenementen 2024
 2. Reglement evenementen 2024

1: Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  2. Evenementen: het door de vereniging in enig jaar te organiseren evenementen
  3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een of meerdere van de evenementen.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het evenement.
  5. Organisator: de rechtsperso(nen)on (in deze de verenigingen Hollandia, AV Wieringermeer e.o., Streker Atletiek Vereniging, SV Noordkop en Hera) waarmee de Deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

  1. De Deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
  2. De Organisator kan op grond van overmacht besluiten om het evenement op een later tijdstip te annuleren. Bij afgelasting door overmacht zal indien mogelijk een nieuwe datum worden vastgesteld. In geval van algehele afgelasting zal geen restitutie van inschrijfgelden en eventuele extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden.
  3. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschied voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schade soorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekert te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4 De Deelnemer verklaart zich bekend te zijn met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training voldoende heeft voorbereid op het evenement. De Organisator adviseert Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schaden die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaar making van tijdens of rond evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door de deelname aan een evenement verleent Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor door de Deelnemer op het inschrijfformulier toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaar making van zijn naam en wedstrijd resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

2: Reglement evenementen 2024

 1. De evenementen hebben een wedstrijdelement; Betreft het een evenement over meerdere wedstrijden, dan is de leeftijd bij de eerste wedstrijd bepalend voor alle overige wedstrijden.
 2. Deelnemer dient zich al rennend  voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parkoers. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist afleggen van het parcours. (verkennen)
 3. Hij dient als Deelnemer zichtbaar te zijn voor Organisator en publiek. Deelnemer dient de door de Organisator beschikbaar gestelde materialen, zoals: startnummer en  registratiechip zichtbaar te dragen. Startnummer dient ongevouwen en zichtbaar op de borst gedragen te worden. De eventueel verstrekte chip dient op de schoen bevestigd te worden, u wordt anders niet geregistreerd. Eventuele sponsor uitingen mogen niet afgedekt worden. Startnummer en chip zijn niet overdraagbaar!
 4. Het is niet toegestaan elders te starten dan door Organisator aangegeven startplaats.
 5. Diskwalificatie / uit de wedstrijd halen; de Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan het regelement, zich onsportief ( -bijvoorbeeld op naam of nummer van een andere Deelnemer aan de wedstrijd deelnemen-) , onbehoorlijk gedraagt of indien op grond van medische overwegingen of in verband met een onordelijk verloop van de wedstrijd noodzakelijk wordt geacht. dit geldt voor alle betrokken atleten.
 6. Instructies van de Organisator; Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 7. Prijsuitreiking; Bij een gelijke stand in het eindklassement zal eerst gekekne worden welke Deelnemer alle wedstrijden heeft gelopen, daarna welke Deelnemer op een van de wedstrijden de meeste punten heeft behaald, dan de tweede wedstrijd, dan de derde wedstrijd etc.wanneer Deelnemer een prijs heeft gewonnen, dient deze bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Indien Deelnemer niet aanwezig is en dit zelf niet zodanig kenbaar heeft gemaakt aan de organisatie, vervalt het recht op de prijs.
 8. Overige bepalingen; de wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het regelement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement van kracht. Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur, eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.
 9. Overige gevallen, in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.